Gratis frakt på alla beställningar över 100 €! (moms 0%)

Leveransvillkor

Leveransvillkor 2016.03.18

 

1.       DEFINITIONER
OCH TOLKNING

Ab Tomas Kjellman säljer produkter och tjänster endast till
företags-, allmän styrelse- och samfundskunder (nedan kallat företagskund), som
skaffar handelsvaror för yrkesmässigt bruk. Vid handel mellan företagskunder
och Ab Tomas Kjellman tillämpas Finlands köplag, om inte annat anges i dessa
villkor.

I dessa villkor innehållande ord och fraser har följande betydelser (om inte
annat avtalats):

”Villkor” avser dessa försäljningsvillkor.

”Köpeavtal” avser de produkt- och/eller tjänsteavtal som ingåtts via telefon,
via webbshoppen eller i skriftlig form mellan vederbörande Ab Tomas Kjellman
eller på uppdrag av Ab Tomas Kjellman ( "vi") med den part till
vilken vi levererar produkter och/eller tjänster ( "du").

”Produkter” avser de maskiner, delar, reservdelar och till dessa hörande
tjänster som vi levererar enligt avtal

”Order” avser produkt- och/eller tjänstebeställningen vi har fått av dig via
telefon, webshop eller i skriftlig form.

“Arbetsdag” avser vilken dag som helst mellan måndag till fredag (måndag och
fredag medräknat) som inte är en lagstadgad ledig dagKunden är skyldig att ge sina fullständiga kontaktuppgifter
när han gör sin beställning. Det uppgifter som krävs av företagskunder är
kontaktpersonens namn, telefonnummer, e-postadress, FO-nummer. Dessutom krävs
den ansvariges personbeteckning, postadress, telefonnummer samt leverans- och
faktureringsadress.


2.       TILLÄMPNING2.1    Inga andra
villkor, uttryckliga eller underförstådda, oavsett hur de uppstått, gäller och
får inte påverka någon överenskommelse om inte ett separat skriftligt avtal har
ingåtts med oss.

2.2    Leverans av dina produkter
och/eller tjänster som du godkänt innebär att (med förbehåll för villkor 2.3)
du villkorslöst accepterar dessa tillämpningar.

2.3    Våra prismeddelanden kommer inte
att utgöra en offert och vi förbehåller oss rätten att när som helst avbryta
eller ändra priser innan beställningen accepteras enligt avsnitt 3.1. Vårt
ordergodkännande är giltigt endast skriftligen och undertecknat av våra
behöriga representanter.

2.4    Ingen av eller för oss gjord
förevisning av produkter och/eller tjänster binder oss, eller statuerar
avtalets villkor. Vi är inte obligerad angående det på något sätt. Om du vill
överklaga till en prestation som utförs på vår vägnar eller på vår vägnar,
måste du göra ett uttryckligt skriftligt avtal med oss.


3.       PRIS OCH
BETALNING3.1    Priset som ni
måste betala för produkter och/eller tjänster är priset anmält i det bindande
prismeddelandet, ifall det inte finns ett bindande prismeddelande är det vår
nuvarande prisnotering av produkter och/eller tjänster som är i bruk, med en
eventuell rabatt om det skriftligen blivit överenskommet.

3.2    Vid behov kan vi höja priset på
produkter och/eller tjänster till det belopp som aktuellt krävs av moms eller
tull som gäller för försäljning eller leverans av Produkter och / eller
Tjänster.

3.3    Alla för oss betalade mängder har
en förfallodag, om vi inte uttryckligen skriftligt har kommit överens om annat.
Våra betalningsvillkor är kontant betalning i sin fullständighet eller 10 dagar
netto från leverans. Vi anser att produkterna är levererade när de är färdig
att avhämtas från oss.

3.4    Inga rabatter, avbokningar eller
krediter kommer att göras eller ges utan vårt uttryckliga skriftliga samtycke.
Om produkter och/eller tjänster levereras i partier eller vid olika tidpunkter
kan de faktureras enligt leveranserna separat, dock så att det totala
överenskomna priset i avtalet inte ändras.

3.5    Om ni inte följer våra
betalningsvillkor, behåller vi rättigheterna att uppsäga omedelbart vilket som
helst för tillfället aktivt avtal. Även produkternas och/eller tjänsternas
leverans till er utan ansvar från vår sida avbryts. Vi avslutar alla leveranser
till dig redan innan uppsägning av kontraktet är godkänd, vi har rätt att kräva
summan det upphävda avtalet blev att kosta oss tillsammans med den fulla
försäljningsvinsten, potentiellt skrotvärde dras av från den totala summan.

3.6    Vi sänder räkningen i PDF-format,
till den e-postadress ni meddelat oss. Kunden har ansvar för att se till att
räkningen inte åker i skräppost-mappen och att räckningen kommer fram. Om vi
sänder fakturan i pappersformat, är ni skyldig att betala en skild
faktureringsavgift enligt skild prislista. Ifall ni hellre vill ha
pappersfaktura, meddela oss om det i samband med ingående av ett köpeavtal.

3.7    Vi kräver småorder-tillägg för
räkningar under 50 € (moms 0%) enligt den aktuella prislistan.

3.8    Vi har rätt att efter
förfallodagen av obetalade summor kräva en extra avgift som räknas dagligen med
en månatlig ränta. Årsräntan är 16%.


4.       ÄNDRINGAR I VILLKORENPå grund av en kontinuerlig produktutveckling behåller vi
rättigheterna att ändra vilken som helst produktmodell eller specifikationerna
utan att skilt meddela om det. Inga dokument som innehåller ritningar, teknisk
information, vikt, längd eller bilder skapar eller representerar våra produkter
om vi inte uttryckligt har skriftligen gått med på det


5.       PRODUKT FELSÖKNINGOm maskiner, instrument eller slitdelar produkttestas (utan
vår begäran) kräver det en representant att vara närvarande, vi debiterar
enligt skild prislista. Prokkuttest görs inom 7 arbetsdagar sen vi meddelat att
vi är redo för testet. Möjliga förseningar orsakade från er sida i situationer
som kräver närvarande av extern representant godtas inte. Vi anser
testresultaten rätta fast er representant inte var på plats.


6.      
PRODUKTKAPACITET6.1    När maskiner
eller apparater är producerade eller redigerade för era krav är det vårt ansvar
endast att slutföra de tillverknings- och redigeringsåtgärder vilka är
nödvändiga för att uppfylla kraven som är baserade uteslutande på de
dimensioner ni har gett oss, installationstoleranser samt information om
komponenter och material eller eventuella ändringar som gjorts till dem. Vi ger
ingen garanti på att maskinen fyller andra kraven, inklusive de kriterier som
anges i lagstiftningen.

6.2    All tekniska data, specifikations-
och kapacitetsrelaterade siffror som hänvisas är baserade på våra
användarupplevelser men dessutom test utförda av våra underleverantörer eller
av oss under normala testförhållanden. Vi tar inget ansvar för produkternas
och/eller tjänsternas kompatibilitet eller lämplighet för ett visst ändamål.


7.       FORCE MAJEUREEn avtalspart befrias från sina skyldigheter och sin
skadeståndsskyldighet om förbrytelsen mot avtalsförpliktelsen eller en
utebliven fullgörelse beror på force majeure. Som forcemajeure betraktas en
exceptionell och på saken inverkande händelse som inträffat efter att avtalet
har tecknats, som avtalsparten inte har skäl att beakta vid uppgörande av
avtalet och som är oberoende av avtalsparterna eller vars verkningar inte
skäligen kan undvikas eller övervinnas. En sådan händelse är t.ex. krig,
uppror, valutabegränsningar, lagstadganden och myndighetsbestämmelser,
icke-beviljad exportlicens, tvångsinlösen eller kvarstad, import- och
exportförbud, naturkatastrof, avbrott i allmän trafik, telekommunikation eller
energiförsörjning, begränsat transportmateriel, allmän begränsning av varor,
begränsning av driftsresurser, arbetstvist, eldsvåda, fel och förseningar i
teleförbindelser och utrustningar som anskaffats av eller innehas av en tredje
part, kabelskada orsakad av tredje part eller annan ovanlig orsak med
motsvarande verkan som är oberoende av avtalsparterna samt fel och förseningar
i underleverantörs leveranser som beror av ovan i denna punkt avsedda faktorer.
Om fullgörande av avtalsprestation försenas av en i föregående kapitel avsedd
orsak, förlängs tiden för fullgörandet av avtalsprestationen så mycket som är
skäligt med beaktande av alla omständigheter som inverkar på fallet.


8.       LEVERANS8.1    Vi levererar
produkter och/eller tjänster till er som det på orderbekräftelsen nämns.

8.2    Vi tar inte ansvar för skada
orsakad av en försenad leverans, om det inte skriftligen är överenskommet.

8.3    Om leveransen av våra
produkter/tjänster förhindras eller försenas, antingen direkt eller indirekt,
på grund av dig, personer till din tjänst eller agenterna du tjänar, kommer
eventuella förluster eller fel som kan uppstå att vara på ditt ansvar att
kompensera.

8.4    Vi har rätt leverera och fakturera
produkter och/eller tjänster i omgångar, och såna produkter och/eller tjänster
vi anser att kräver ett skilt avtal.

8.5    När vi ansvarar för leverans av en
produkt, och inget annat har blivit skriftligt överenskommet, har vi rätt att
välja det leveranssätt som normalt är det förmånligaste. Om ni kräver ett annat
leveranssätt, måste ni betala för eventuella extra kostnader.

8.6    Produkterna kan avhämtas inom 7
dagar efter vi meddelat den är färdig att avhämtas. Om ni inte gör så, anser vi
leveransen gjord och vi har rätt att lagra produkten på din bekostnad och din
risk. Ni måste betala för alla kostnader; lagring samt försäkring när vi
fakturerar dig. Alla betalningarna förfaller, såsom leveransen gjort och vi har
allmän bestämmanderätt till produkterna, tills ni har genomfört alla förfallna
betalningar till oss.


9.       PACKNINGSom kund är ni ansvarig för en ansvarsfull hantering av
avfall så som förpackningsmaterial i överensstämmelse med rådande
lagar(antingen lagstadgade eller andra). Vi har rätt att fakturera er, och ni
måste betala alla kostnader i samband med packningsmaterialkostnader, såvida
det inte har deklarerats retur och ni returnerar dem till oss utan frakt i gott
skick inom 10 dagar efter mottagning av produkterna.


10.    LICENSER OCH
TILLSTÅNDOm ni behöver en licens eller tillstånd av en reglering
eller myndighet för att leverera, transportera eller använda någon produkt
måste ni skaffa den licensen eller tillståndet (på egen bekostnad) och
presentera det för oss när det begärs. Ni har inte rätt att avstå från att
betala priset eller fördröja betalningen, om du inte beviljas en lisens eller
tillstånd måste du betala oss eventuella extra kostnader eller kostnader som
uppkommer i ett sådant fall.


11.    ÄGANDERÄTTENS
OCH RISKANSVARETS ÖVERGÅNG11.1  Riskansvaret
överförs till dig efter att vi levererat produkterna till dig.

11.2  Produktens äganderätt överflyttas
till dig när du har betalat oss hela priset för produkter och tjänster samt
alla andra produkter och tjänster vi tillhandahåller till dig enligt avtalet.
Från leverans tills ägandet av produkten övergår till dig, måste du försäkra
produkterna om sitt fulla ersättningsvärde hos ett välansett försäkringsbolag
och behålla eventuella försäkringsskydd i vårt konto.

11.3  Du måste behålla produkterna på ett
sätt som gör att de kan identifieras som våra produkter tills vi får full
betalning för produkterna, ni får inte binda produkterna till en fastighet och
ni måste returnera produkterna till oss omedelbart om en behörig representant
så kräver.

11.4  Din rätt att behålla produkterna
upphör omedelbart om du börjar eller misslyckas med att göra något som skulle
motivera att namnge en konkursadministratör, en likvidator eller annan
förvaltare eller att ansöka om upplösning av ett företag av myndigheterna.

11.5  Du ger oss oåterkalleligt tillstånd
när som helst för att besöka de anläggningar du äger eller använder (eller i
ditt besittande) för att hämta fordon och produkter vars äganderätt inte har
överförts till dig av oss. Vi är inte ansvariga för skador som orsakats vid
bortföringen av sådana fordon eller produkter så länge skadorna rimligen inte
kunnat undvikas och du är ansvarig för oss för eventuella skadeståndsanspråk
som härrör dem.

11.6  Du måste se till att om produkterna
fästs på fastigheten eller byggnaden, kan de också avlägsnas utan att
väsentligt skada fastigheten eller byggnaden och du måste vidta alla nödvändiga
åtgärder för att förhindra att äganderätten till varorna överförs till ägaren
eller innehavaren av fastigheten eller byggnaden. Du måste åta sig att reparera
och ersätta eventuella skador som orsakas av bifogandet eller borttagningen av
produkterna till fastigheten eller byggnaden. Du är också skyldig att
kompensera oss för eventuella förluster, skador eller ansvarsskyldigheter som
kan uppkomma vid sådan fastsättning eller borttagning.


12.    VÅRT ANSVAR12.1  I enlighet med
denna bestämmelse 12 avsäger vi oss uttryckligen allt ansvar för de produkter
som inte säljs av oss, även om de utgör en del av den produkt vi levererar. Med
undantag för dödsfall eller personskada som resultat av vår försumlighet,
avsäger vi oss härmed allt ansvar för skador, oavsett om det har orsakats
direkt eller indirekt. Vi strävar till att tillgängliga rabatter och fördelar
till de produkter som levereras till oss är tillgängliga för er. Vi frånsäger alla
uttryckliga eller underförstådda lagstadgade eller andra villkor, garantier och
skyldigheter avseende leverans av produkter och/eller tjänster samt
leveransförseningar så omfattande som det är möjligt enligt lagen.

12.2  Vid skriftlig garantitid kompenserar
vi eventuella fel som uppstått under saklig användning, antingen genom att
reparera varan eller genom att ersätta produkten till en ny/motsvarande
produkt. Denna garanti är begränsad till fel som orsakats av bristfälligt
material eller utförande av arbetet och under förutsättning att du omedelbart
returnerar den defekta produkter eller delar av produkten till oss på egen
bekostnad, om inte annat avtalats skriftligen. Om vi kommer överenskommer om
att en person eller produktens representant i vår tjänst kommer och arbetar,
reparerar eller byter ut delar till din lokal, har vi rätt att fakturera dig
för tilläggskostnader uppstått för dessa tilläggstjänster bl.a. reseavgifter
och frakt som ni måste betala via faktura.

12.3  Vi ansvarar inte på något sätt att
de produkter vi säljer uppfyller vissa specifikationer eller
prestandakriterier. Det är ditt ansvar att utvärdera lämpligheten hos de
produkter vi tillhandahåller för det syfte du tänker använda dem.

12.4  Vi är inte på något sätt ansvarig
för er orsakad eller orsakande av vinst, marknadsförlust eller kontraktet eller
eventuella indirekta skador som uppkommit eller orsakats av dig.

12.5  Vi är inte ansvariga för eventuella
kostnader i samband med borttagning och/eller ersättande av sådan produkt som
kan bevisas eller antas vara olämplig för det ändamål du använde den till,
oavsett om det tros eller beror på att våra produkter inte uppfyller dina
specifikationer eller prestandakriterier.

12.6  När det pris som nämns i
försäljningsavtalet inkluderar transporten, reparerar eller ersätter vi varor
som försvunnit eller skadats under transport utan kostnad, förutsatt att
transportören har anmälts om felet i lastdeklarationen, och att vi är informerade
om förlusten och skadan inom tre arbetsdagar från leverans eller leveransdatum
och att den skriftliga bekräftelsen kommer inom sju dagar.

12.7  Om den felaktiga leveransen beror
på annat än förlust eller skada under transporten är vi inte att vara ansvariga
om vi inte får all relevant information inom tre dagar efter leverans av
produkterna och/eller tjänsterna samt skriftlig bekräftelse inom sju dagar från
leveransdatumet.

12.8  Om dina anställda eller dina
representanter befinner sig i våra lokaler för att slutföra ett avtal, kommer
vi av vårt val att kompensera dig genom reparation eller ersättning till din
representant eller din egendom för skador orsakade direkt av vårdslöshet av
våra anställda eller representanter i våra lokaler under förutsättning att:

12.8.1       Vårt totalansvar för er
eller eventuella tredje part (vare sig det är fråga om kontraktsbrott eller en
lagstadgad skyldighet) överstiger inte det priset du betalat för dina produkter
eller tjänster.

12.8.2       Vi är inte ansvariga för
förlorad vinst eller kontraktsförlust eller någon annan indirekt eller
materiell skada, oavsett hur det inträffade samt

12.8.3       Med undantag för villkor
12.1, har vi inte längre ansvar för skador som inträffar när din anställda eller
din representant har avlägsnat sig från våra lokaler.

12.9  Under alla omständigheter kommer
vårt ansvar inte att överstiga priset på produkterna och/eller de sålda
tjänsterna.


13.    IMMATERIELLA
RÄTTIGHETER13.1  Om produkterna
påstås kränka en tredje parts rättigheter eller om vi skäligen kan anta att ett
sådant argument kommer att framställas, kan vi enligt eget val:

13.1.1       Ändra produkterna eller byta
ut produkterna utan att påverka deras förmåga att fungera i helhet för att
undvika förolämpning; eller

13.1.2       Köpa tillbaks produkten av
dig, för priset du betalat för den, minus eventuell värdeminsking.

13.2  Om någon gör anspråk, tar initiativ
eller hotar baserat på påstådda rättigheter för tredje part:

13.2.1       Måste ni meddela oss
omedelbart när ni får veta om ett sådant krav;

13.2.2       Vi har bestämmanderätt över
saken och vi driver vår verksamhet i processen enligt vår bedömning; och

13.2.3       du måste ge oss ditt skäliga
stöd, vilket vi med rimlighet kan begära.

13.3  Du är ersättningsskyldig till oss
för eventuella skador och kostnader som uppkommer för oss under vårt
bearbetande av produkter till dina krav eller i enlighet med dina
specifikationer och som har jämfört rättigheterna för en tredje parts brott
eller påstådda brott.


14.    FÖRLIKNINGSRÄTT

14.1  Oberoende av
våra övriga rättigheter och rättsliga medel har vi rätt att ändra vilket avtal
som helst som vi gjort med dig. Vi har också rätt att upphäva leveranser till
dig och sluta skicka produkter omedelbart i följande fall:

14.1.1       Om du inte betalar oss för
vilket avtals som helst fodrande före förfallodagen.

14.1.2       Om du bryter mot något av
dessa villkor eller specifika avtalsvillkor som du gjort med oss.

14.1.3       om du hamnar i konkurs-,
likvidations- eller företagsomställningsförfarande eller har ingått ett
kreditavtal med dina fordringsägare eller du är föremål för utmätning eller
andra liknande förfaranden i något rättssystem.

14.1.4       Om du inte kan betala dina
skulder när de förfaller.

14.2  Vid kontraktsbrott har vi oavsett
övriga rättigheter även rätt till;

14.2.1       Att besöka lokalerna du
äger, innehar eller kontrollerar samt till lokaler dit du har tillgång till,
för att hämta de produkter vi äger.

14.2.2       Att från er få alla våra
fordringar som hittills har förfallit till betalning, från alla produkter
och/eller tjänster som vi har levererat till dig.

14.2.3       Att omedelbart få betalning
mot faktura för den förlorade vinsten och på de produkter och/eller tjänster
som delvis slutförts och för de uppkomna kostnaderna för arbetet, tjänsten och
materialet, som kommer att kreditera sitt potentiella värde för oss eller
nettoresultat som vi mottar från dem, samt omgående få faktura mot
förfallodagen.

Avtalspriset för färdiga produkter och/eller tjänster,
oavsett om de levererats eller inte, från vilket vi drar av
försäljningsinkomsterna från dem eller deras materiella värde, beroende på
vilket som är mindre.


15.    KONFIDENTIALITET

15.1  Du är skyldig
att behandla all information om våra produkter samt affärsinformation;
ritningar, mallar och specifikationer för våra produkter som konfidentiell och
inte avslöja den för tredje part utan föregående skriftligt samtycke av oss. Du
får inte heller använda information för något annat än den orsak som vi har
beviljat dig.


16.    ALLMÄNT

16.1  Om en domstol eller annan behörig
myndighet anser att en av dessa villkor är ogiltig eller otillåtna, skall sådan
ogiltighet eller exekutionsbrist inte påverka de villkor som förblir fulla i
kraft. Om något av dessa villkor visar sig vara ogiltigt eller otillåtet, men
det upphör att vara ogiltigt eller inte verkställbart om en av dess punkter
avlägsnas, kommer detta villkor att fortsätta att gälla med de nödvändiga
ändringar som krävs för att det ska kunna verkställas.

16.2  Du har inte rätt att vidarebefordra
eller distribuera, helt eller delvis, fördelarna med detta avtal eller
rättigheterna enligt avtalet utan föregående skriftligt samtycke från oss
(samtycke kan inte hållas undanhållet eller försenas utan rimlig orsak).

16.3  En person som inte är part i
kontraktet har ingen laglig eller annan bestämmanderätt att åberopa ett
kontrakt som han eller hon inte är part i. Detta villkor påverkar inte någon
persons rättsliga eller rättliga åtgärd som existerar eller är tillgängligt
baserat på lagstiftning.

16.4   Våra rättigheter
begränsar/raderar/ändrar inte någon annan ursprunglig förlängning, återkallelse
eller koncession från våra anställda eller representanter till din, dina
anställdas eller dina representanters fördel.

16.5  Dessa villkor och deras ändringar,
som Ab Tomas Kjellmans kompetenta representant skriftligen har godkänt, formar
avtalet mellan partnerna i helhet.

16.6  Varje kontrakt och dess tolkning
skall ske enligt finsk lag och varje part skall för eventuella
avtalsförhållanden eller annan tvist, bevilja de finska domstolarna befogenhet.


17.    DATASÄKERHET

17.1  Kundernas information är sparad i
Ab Tomas Kjellmans kundregister, där informationen används för att upprätthålla
kundrelationer. Ab Tomas Kjellman har också rätt att behandla och ge ut
informationen i registret för legitim användning (som exempel direkt
marknadsförning) i enlighet med lagen (523/99). Sekretesspolicyen enligt
personuppgiftslagen kan ses på adressen Ab Tomas Kjellman, Industrigatan 2, 68800
Kållby. Kunden får förbjuda användningen och behandlingen av sin information
för marknadsföring och kontrollera informationen om sig själv genom att
kontakta Ab Tomas Kjellmans kundservice. Kontakten måste göras skriftligt och
signerade skickas till adressen Ab Tomas Kjellman, Industrigatan 2, 68800 Kållby.
En fullständig registerbeskrivning hittas på www.kjellman.fi.


18.   
PRODUKTBROSCHYRER OCH BILDER


18.1  De produktbilder, texter, videon,
logon, tabeller, broschyr osv. som finns på Ab Tomas Kjellmans hemsida
(www.kjellman.fi) samt på webbshoppen (www.maatalouskone.com) kan skilja sig
från rätt produkt. Alla bilder och textmaterial som presenteras är Ab Tomas
Kjellmans och/eller dess partners egendom. Användning eller kopiering av
upphovsrättsskyddade bilder eller textmaterial är förbjudet.

Loading...