Toimitusehdot

Toimitusehdot 08.10.2021

1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA

Ab Tomas Kjellman myy tuotteita ja palveluita vain yritys- ja julkishallinto- ja yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.  Yritys-asiakkaiden ja Ab Tomas Kjellman välisessä kaupassa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Seuraavilla näihin ehtoihin sisältyvillä sanoilla ja fraaseilla on seuraavat merkitykset (ellei asia yhteydestä muuta johdu):

"Ehdot" tarkoittaa näitä myyntiehtoja.

“Kauppasopimus” tarkoittaa puhelimessa, web-kaupassa tai kirjallisessa muodossa tehtyä tuotteiden ja/tai palveluiden myyntisopimusta, joka on tehty asianomaisen Ab Tomas Kjellman toimesta tai puolesta (”me”) sen sopimusosapuolen kanssa, jolle me toimitamme Tuotteita ja/tai Palveluita (”te”) hyväksymämme Tilauksen myötä syntyvän sopimuksen perusteella.

“Tuotteet” tarkoittaa koneita, välineitä, varaosia ja niihin liittyviä palveluja, joita me toimitamme Sopimuksen perusteella.

“Tilaus” tarkoittaa meidän teiltä saamaamme Tuotteiden ja/tai Palvelujen tilausta puhelimessa, web-kaupassa tai kirjallisessa muodossa.

“Palvelut” tarkoittavat palveluja, jotka me toimitamme Sopimuksen perusteella.

“Työpäivä” tarkoittaa mitä tahansa päivää maanantaista perjantaihin (molemmat mukaan lukien), joka ei ole toimipaikkakunnallamme lakisääteinen vapaapäivä.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, vastuullisen toimijan henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero tai numerot ja tarvittaessa toimitus- ja laskutusosoite.

2. SOVELTAMINEN

 Näitä Ehtoja sovelletaan jokaiseen meidän solmimaamme Tuotteiden ja/tai Palvelujen myyntiin tai toimittamiseen liittyvään Sopimukseen. Jonkin tai kaikki nämä Ehdot nimenomaisesti kumoavan kirjallisen sopimuksen puuttuessa:

 2.1 mitkään muut millä tahansa tavalla syntyneet ehdot, nimenomaiset tai konkludenttiset, tai mihinkään Tilaukseen sisältyvät tai muutoin kauppatapaan, osapuolten käytäntöön tai toimitapaan perustuvia ehtoja ei sovelleta, eivätkä ne vaikuta mihinkään Sopimukseen, ellei niistä ole tehty kanssamme erillistä kirjallista sopimusta.

 2.2 teidän hyväksymänne Tuotteiden ja/tai Palvelujen toimitus merkitsee (vaikuttamatta Ehtoon 2.3 tai mihinkään muuhun tapaan, jolla näiden Ehtojen hyväksyminen voidaan osoittaa) näiden Ehtojen ehdotonta hyväksymistä;

 2.3 meidän hintailmoituksemme eivät muodosta tarjousta ja me pidätämme itsellämme oikeuden peruuttaa tai muokata ilmoitusta milloin tahansa ennen tilauksen hyväksymistä ehdon 3.1 mukaisella tavalla. Meidän tilauksen hyväksymisemme on pätevä ainoastaan kirjallisena ja toimivaltaisen edustajamme allekirjoittamana.

 2.4 Eikä mikään muka meidän tekemämme tai puolestamme tehty Tuotteisiin ja/tai Palveluihin liittyvä esitys ei sido meitä eikä muodosta minkään sopimuksen ehtoa emmekä me ole sen suhteen millään tavalla velvoitettuja teitä kohtaan. Jos te haluatte vedota johonkin tekemäämme tai puolestamme tehtyyn esitykseen, teidän täytyy solmia kanssamme asiaa koskeva nimenomainen kirjallinen sopimus.

 3. HINTA JA MAKSU

 3.1 Hinta, jonka teidän on maksettava Tuotteista ja/tai Palveluista, on sitovassa hintailmoituksessa ilmoittamamme hinta, tai jos sitovaa hintailmoitusta ei ole, voimassa oleva hinnastohintamme Tuotteista ja/tai Palveluista, vähennettynä mahdollisella alennuksella, josta kanssamme on kirjallisesti sovittu. Hintailmoituksemme ovat voimassa 7 päivän ajan niiden antamisesta, ellemme ole kirjallisesti muuhun suostuneet. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin milloin tahansa.

 3.2 Saatamme tarvittaessa lisätä Tuotteiden ja/tai Palveluiden hintaan maksettavaksenne lankeavan summan, joka vastaa sillä hetkellä voimassa olevaa Tuotteiden ja/tai Palveluiden myyntiin tai toimitukseen sovellettavaa myyntiveroa tai tullimaksua.

 3.3 Kaikilla meille maksettavilla määrillä on eräpäivä, ja ellemme ole nimenomaisesti kirjallisesti muuta sopineet, maksuehtomme on käteismaksu kokonaisuudessaan tai 10 pv netto toimituksesta. Katsomme että tavara on toimitettu kun se on meillä noutovalmiina.

 3.4 Mitään alennuksia, kuittauksia tai hyvityksiä ei tehdä eikä anneta ilman nimenomaista kirjallista suostumustamme. Jos Tuotteet ja/tai Palvelut toimitetaan erissä tai eri aikaan, niin ne voidaan laskuttaa toimituserien mukaisesti erikseen, kuitenkin niin ettei kaupassa sovittu kokonaishinta muutu.

 3.5 Jos te ette noudata maksuehtojamme, pidätämme muiden oikeuksiemme siitä kärsimättä oikeuden välittömästi keskeyttää minkä tahansa sillä hetkellä voimassa olevan välisemme Sopimuksen mukaisten Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamisen teille ilman minkäänlaista vastuuta meidän puoleltamme. Keskeyttäessämme toimitukset ja ennen Sopimuksen purkamisen hyväksymistä, meillä on oikeus vaatia välittömästi maksettavaksi mistä tahansa Sopimuksesta meille aiheutuneet kustannukset yhdessä saamatta jääneen täyden myyntivoiton kanssa, vähennettynä meille mahdollisesti jäävien tuotteiden romuarvolla.

 3.6 Lähetämme laskun pdf-muodossa antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Asiakas on vastuussa siitä, että laskut eivät jää roskapostiin ja ne tulevat perille. Mikäli lähetämme laskut paperimuodossa, perimme siitä paperilaskutuslisän. Halutessanne paperilaskun ilmoittakaa siitä meille kauppasopimuksen teon yhteydessä.

 3.7 Perimme pientoimituslisän alle 50 €:n alv0% laskuista, voimassaolevan hinnaston mukaan

 3.8 Meillä on oikeus vaatia eräpäivän jälkeen maksamattomista summista lisämaksun muodossa vuosikorkoa 16 %, joka lasketaan päivittäin kuukausittaisella korkokannalla.

4. MUUTOKSET SPESIFIKAATIOIHIN

 Jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa minkä tahansa Tuotteen mallia tai spesifikaatioita siitä erikseen ilmoittamatta. Mikään piirustuksia, teknisiä tietoja, painoja, mittoja tai kuvia sisältävä asiakirja ei muodosta tai edusta Sopimuksen osaa ellemme ole siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostuneet.

5. TUOTTEIDEN TESTAUS

 Jos laitteiden, välineiden tai kulutustuotteiden testejä (muutoin kuin meidän määrääminä) edellytetään suoritettavaksi teidän edustajanne läsnä ollessa, veloitamme siitä kohtuullisen korvauksen. Mahdolliset viivästykset puoleltanne tällaiseen testiin saapumisessa tai edellyttämässänne tarkastuksessa johtavat siihen, että testi suoritetaan seitsemän päivän kuluttua siitä, kun me olemme ilmoittaneet olevamme valmiit testaukseen ja testitulokset katsotaan oikeellisiksi edustajanne mahdollisesta poissaolosta riippumatta.

6. TUOTTEIDEN TOIMINTAKYKY

 6.1 Kun koneita ja laitteita valmistetaan tai muokataan teidän vaatimustenne mukaisiksi, meidän vastuullamme on ainoastaan suorittaa ne valmistus- tai muokkaustoimenpiteet, jotka ovat tarpeen niiden vaatimusten täyttämiseksi, jotka perustuvat pelkästään teidän antamiinne mittoihin, asennustoleransseihin sekä tietoihin komponenteista ja materiaaleista tai niihin sopimuksella tehtyihin muutoksiin. Emme anna ehtoja tai takuita siitä, että valmistetut tai muokatut koneet tai laitteet täyttävät mitään muita vaatimuksia, mukaan lukien lainsäädännössä asetetut kriteerit.

 6.2 Kaikki antamamme tekniset tiedot, spesifikaatiot ja toimintakykyyn liittyvät luvut perustuvat viittamaamme tuotannossamme olevan tuotteen tietojen kohdalla omiin käyttökokemuksiimme sekä meidän tai alihankkijoidemme normaaleissa testiolosuhteissa suorittamiin testeihin. Emme ota minkäänlaista vastuuta Tuotteiden ja/tai Palveluiden sopimisesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen.

7. FORCE MAJEURE

 Voimme peruuttaa minkä tahansa sopimuksen sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat kohtuullisten vaikutusmahdollisuutemme ulkopuolella mukaan lukien (vaikuttamatta edellä esitetyn yleisluontoisuuteen) luonnonkatastrofit, sodat, kansalaislevottomuudet, lakot, työsulut, lain tai viranomaisen määräykset, kansallinen tai paikallinen hätätila, tulipalo, tulva, maanjäristys, kuivuus, myrsky, sumu, onnettomuudet, työselkkaukset tai materiaalien, työvoiman tai kulkuneuvojen puute.

8. TOIMITUS

 8.1 Toimitamme Tuotteet ja/tai Palvelut teille tilauksenvahvistuksessa mainitulla tavalla.

 8.2 Emme ota vastuuta myöhästyneestä toimituksestamme aiheutuneesta vahingosta, mikäli siitä ei ole kirjallisesti sovittu.

 8.3 Jos Palvelumme toimittaminen estyy tai myöhästyy joko välittömästi tai välillisesti teidän, palveluksessanne olevien henkilöiden tai edustajienne vuoksi, meille mahdollisesti aiheutunut tappio tai vahinko tulee teidän korvattavaksenne.

 8.4 Meillä on oikeus toimittaa ja laskuttaa Tuotteita ja/tai Palveluja erissä, ja tällaisten Tuotteiden ja/tai Palvelujen katsotaan tarvittaessa olevan erillisen Sopimuksen kohteena.

 8.5 Jos me olemme vastuussa Tuotteiden kuljettamisesta ja ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, meillä on oikeus valita kuljetustapa, joka normaalisti on taloudellisin käytettävissä oleva kuljetusväline. Jos vaaditte jotakin muuta kuljetustapaa, teidän tulee maksaa mahdolliset lisäkustannukset meidän laskuttaessamme ne teiltä.

 8.6 Tuotteet ovat noudettava 7 päivän kuluessa siitä, kun olemme ilmoittaneet niiden olevan valmiina. Jos ette näin tee, toimitus katsotaan tapahtuneeksi ja meillä on oikeus järjestää teidän kustannuksellanne varastointi haluamassamme paikassa teidän edustajananne ja teidän riskillänne, ja teidän on maksettava kaikista kuluista, varastoinnista, vakuutuksista ja seisonta-ajasta meidän laskuttaessamme ne teiltä. Kaikki maksut erääntyvät kuten toimitus olisi tapahtunut ja meillä on yleinen pidätysoikeus Tuotteisiin, kunnes te olette suorittaneet kaikki erääntyneet maksunne meille.

9. PAKKAUS

 Teidän tulee hävittää kaikki pakkausmateriaali kaikkien luonnonsuojeluun liittyvien säännösten (joko lakisääteisten tai muiden) mukaisesti. Meillä on oikeus laskuttaa teitä, ja teidän on maksettava kaikki pakkausmateriaaleista koituvat kustannukset, ellei niitä ole ilmoitettu palautuskelpoisiksi ja te palautatte ne meille rahtivapaasti hyväkuntoisina 10 työpäivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta.

10. LISENSSIT JA LUVAT

Jos te tarvitsette Tuotteiden toimittamiseen, kuljettamiseen tai käyttämiseen jonkin hallituksen tai muun viranomaisen luvan tai lisenssin, teidän on hankittava sellainen lupa tai lisenssi (omalla kustannuksellanne) ja esitettävä meille siitä pyydettäessä selvitys. Teillä ei ole oikeutta pidättäytyä maksamasta hintaa tai viivästyttää sen maksua, jos teille ei myönnetä jotain lupaa tai lisenssiä, ja teidän on maksettava meille tällaisessa tapauksessa koituvat mahdolliset lisäkulut tai kustannukset.

11. OMISTUKSENPIDÄTYS JA VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

 11.1 Vaaranvastuu toimittamistamme Tuotteista on teillä heti toimituksen tapahduttua teille tai puolestanne teidän haltuunne ja teidän tulisi järjestää vakuutusturvanne sen mukaisesti.

 11.2 Tuotteiden omistusoikeus siirtyy teille, kun olette maksaneet meille kokonaisuudessaan tuotteista ja palveluista sovitun hinnan (mahdollisine korkoineen) sekä kaikki muut sopimuksen mukaisesti teille toimittamistamme tuotteista ja palveluista johtuvat saatavamme. Toimituksesta lähtien aina siihen asti, kunnes Tuotteiden omistusoikeus siirtyy teille, tulee teidän vakuuttaa Tuotteet täyteen jälleenhankinta-arvoonsa hyvämaineisella vakuutusyhtiöllä ja säilyttää mahdolliset vakuutuskorvaukset lukuumme.

 11.3 Teidän tulee säilyttää Tuotteet lukuumme tavalla, joka mahdollistaa niiden tunnistamisen meidän Tuotteiksemme siihen asti, kunnes olemme saaneet täyden maksun Tuotteista. Ette saa liittää Tuotteita kiinteistöön, ja teidän tulee palauttaa Tuotteet meille välittömästi toimivaltaisen edustajamme niin vaatiessa.

 11.4 Teidän oikeutenne säilyttää Tuotteet lukuumme päättyy heti, jos ryhdytte tai jätätte ryhtymättä johonkin, mikä oikeuttaisi konkurssipesän hoitajan, selvitysmiehen tai muun toimitsijan nimeämiseen liiketoimintaanne liittyen ottamaan varoja haltuunsa tai mikä mahdollistaisi hakemuksen yhtiön purkamiseksi jonkun toimesta.

 11.5 Te annatte meille peruuttamattoman luvan milloin tahansa mennä omistamiinne tai käyttämiinne (tai hallussanne oleviin) kulkuneuvoihin tai tiloihin noutamaan Tuotteita, joiden omistusoikeus ei ole siirtynyt meiltä teille. Me emme ole vastuussa tällaisille kulkuneuvoille tai tiloille Tuotteiden pois siirtämisestä aiheutuneista vahingoista siltä osin kun tällaiset vahingot eivät kohtuudella olleet vältettävissä, ja olette meille hyvitysvelvollisia niistä johtuviin mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin liittyen.

 11.6 Teidän tulee varmistaa, että jos Tuotteet liitetään kiinteistöön tai rakennukseen, ne voidaan irrottaa ilman olennaista vahinkoa kiinteistölle tai rakennukselle, ja teidän tulee ryhtyä kaikkiin tarpeellisiin toimiin estääksenne Tuotteiden omistusoikeuden siirtymisen kyseisen kiinteistön tai rakennuksen omistajalle tai haltijalle. Teidän tulee sitoutua korjaamaan ja korvaamaan mahdolliset Tuotteiden kiinteistöön tai rakennukseen kiinnittämisestä tai niiden irrottamisesta aiheutuvat vahingot ja hyvittämään meille kaiken tappion, vahingon tai vastuun, joka meille voi aiheutua tällaisesta kiinnityksestä tai irrotuksesta.

 12. MEIDÄN VASTUUMME

 12.1 Tämän ehdon 12 määräysten mukaisesti irtisanoudumme täten nimenomaisesti kaikesta vastuusta liittyen sellaisiin Tuotteisiin, jotka eivät ole meidän myymiämme, vaikka ne muodostaisivatkin osan meidän toimittamistamme Tuotteista, lukuun ottamatta huolimattomuudestamme johtunutta kuolemaa tai henkilövahinkoa koskevaa vastuuta ja vaikuttamatta edellä esitetyn yleisluontoisuuteen, irtisanoudumme täten kaikesta vahingonkorvausvastuusta vahingon syntytavasta ja siitä, onko se aiheutunut välittömästi vai välillisesti, riippumatta, mutta pyrimme kohtuudella varmistamaan, että mahdolliset meille toimitettuihin Tuotteisiin liittyvät tarjolla olevat edut ovat käytettävissänne. Irtisanoudumme kaikista nimenomaisista tai konkludenttisista lakisääteisistä tai muista Tuotteiden/Palvelujen toimittamiseen tai toimituksen viivästymiseen liittyvistä ehdoista, takuista ja velvoitteista niin laajalti kuin se lain puitteissa on mahdollista.

 12.2 Tuotteissa mahdollisen kirjallisesti sovitun takuuajan puitteissa asianmukaisessa käytössä ilmenneet viat hyvitämme (valintamme mukaan) korjaamalla tai uudella toimituksella. Tällainen takuu rajoittuu vikoihin, jotka aiheutuvat pelkästään puutteellisista valmistusmateriaaleista tai työn laadusta ja aina sillä ehdolla, että te palautatte välittömästi omalla kustannuksellanne vialliset Tuotteet tai Tuotteiden osat meille, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Jos sovimme kanssanne, että palveluksessamme oleva henkilö tai edustajamme tulee työskentelemään tai tekemään korjauksia tai vaihtamaan osia teidän tiloihinne, meillä on oikeus laskuttaa teiltä kokonaan tällaisista lisäpalveluista koituvat kulut, esim. matkakulut, rahti, jne. jotka teidän on maksettava laskua vastaan.

 12.3 Me emme miltään osin ole vastuussa vaatimuksista, jotka liittyvät siihen, että tuotteiden tai valmisteiden tulisi täyttää minkäänlaisia spesifikaatioita tai suorituskriteerejä. On teidän vastuullanne arvioida toimittamiemme Tuotteiden soveltuvuus siihen tarkoitukseen, johon te aiotte käyttää niitä.

 12.4 Me emme ole millään tavalla vastuussa teille aiheutuneesta tai aiheutuneeksi väitetystä voiton, markkinoiden tai sopimuksen menetyksestä taikka mistään välillisestä vahingosta

 12.5 Me emme ole vastuussa sellaisen tuotteen poistamiseen ja/tai korvaamiseen liittyvistä kuluista, joka todistettavasti tai oletettavasti oli sopimaton siihen tarkoitukseen, johon te sitä käytitte, riippumatta siitä, johtuiko tai uskotaanko tämän johtuvan siitä, että Tuotteemme eivät täyttäneet teidän asettamianne spesifikaatioita tai suorituskriteerejä.

 12.6 Kun kauppasopimuksessa mainittu hinta sisältää kuljetuksen. Korjaamme tai korvaamme kuluitta kuljetuksen aikana kadonneet tai vahingoittuneet Tuotteet vain sillä ehdolla, että rahdinkuljettaja on merkinnyt puutteet rahtikirjaan allekirjoitettuna että meille ilmoitetaan katoamisesta tai vahingosta kolmen työpäivän kuluessa Tuotteiden toimituksesta tai toimituspäivästä ja että kirjallinen vahvistus seuraa seitsemän päivän kuluessa.

 12.7 Jos puutteellinen toimitus johtuu jostain muusta syystä kuin katoamisesta tai vahingoittumisesta kuljetuksen aikana, meillä ei ole minkäänlaista vastuuta, ellemme saa kaikki oleelliset tiedot sisältävän ilmoituksen kolmen päivän kuluessa Tuotteiden ja/tai Palveluiden toimittamisesta ja kirjallisen vahvistuksen seitsemän päivän kuluessa toimituksesta.

 12.8 Jos teidän työntekijänne tai teidän edustajanne on tiloissamme sopimuksen täyttämiseen liittyen, me hyvitämme valintamme mukaan korjaamalla tai korvaamalla työntekijällenne tai edustajallenne tai omaisuudellenne meidän tiloissamme työskentelevän työntekijämme tai edustajamme laiminlyönnistä suoranaisesti aiheutuneen vahingoittumisen sillä ehdolla, että:

 12.8.1 meidän kokonaisvastuumme teitä tai mahdollista kolmatta osapuolta kohtaan (olipa kyseessä sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen rikkominen tai ei) ei ylitä Tuotteista tai Palveluista maksamaanne hintaa;

 12.8.2 me emme ole vastuussa mistään saamatta jääneestä voitosta tai sopimuksen menetyksestä tai mistään muista välillisistä tai varallisuusvahingoista, syntyivätpä ne millä tavalla tahansa, ja

 12.8.3 lukuun ottamatta Sopimusehtoa 12.1, me emme ole vastuussa vahingosta tai vammasta, joka syntyy työntekijöidenne tai edustajanne poistuttua tiloistamme.

 12.9 Meidän vastuumme ei missään tapauksessa ylitä myytyjen Tuotteiden ja/tai Palveluiden hintaa.

13. IMMATERIAALIOIKEUDET

 13.1 Jos Tuotteiden väitetään loukkaavan jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia tai jos voimme kohtuudella olettaa, että tällainen väite aiotaan esittää, voimme valintamme mukaan:

 13.1.1 muokata Tuotteita tai korvata Tuotteet niiden toimintakyvyn kokonaisuudessaan vähentymättä, loukkauksen välttämiseksi; tai

 13.1.2 ostaa Tuotteet teiltä takaisin maksamaanne hintaan, josta on vähennetty arvonalennus suhteessa.

 13.2 Jos joku esittää vaatimuksen tai nostaa kanteen tai uhkaa sellaisella väitetyn kolmannen osapuolen oikeuksiin kohdistuvan loukkauksen perusteella:

 13.2.1 teidän tulee ilmoittaa asiasta meille heti, kun saatte tietää tällaisesta vaatimuksesta;

 13.2.2 meillä on asiassa määräysvalta ja ajamme etuamme prosessissa harkintamme mukaisella tavalla; ja

 13.2.3 teidän tulee antaa meille kaiken kohtuullisen tukenne, jonka me saatamme kohtuudella pyytää.

 13.3 Teidän tulee vapauttaa meidät kaikesta vahingosta, vastuusta ja kuluista, jotka aiheutuvat meille Tuotteiden työstämisestä teidän vaatimustenne tai spesifikaatioidenne mukaisesti ja josta seuraa kolmannen osapuolen oikeuksiin kohdistuva loukkaus tai väitetty loukkaus.

14. PÄÄTTÄMISOIKEUS

 14.1 Muista oikeuksistamme ja oikeuskeinoistamme rippumatta meillä on oikeus päättää mikä tahansa teidän kanssanne solmittu Sopimus, keskeyttää teille tulevat toimitukset ja pysäyttää kuljetuksessa olevat Tuotteet välittömästi seuraavissa tapauksissa:

 14.1.1 jos te ette maksa meille mistä tahansa sopimuksesta johtuvia saataviamme eräpäivään mennessä;

 14.1.2 jos te rikotte mitä tahansa näitä Ehtoja tai jonkin meidän kanssa tekemänne Sopimuksen Ehtoja;

 14.1.3 jos joudutte konkurssi-, selvitystila- tai yrityssaneerausmenettelyyn tai ryhdytte akordijärjestelyihin velkojienne kanssa tai joudutte ulosoton tai minkä tahansa vastaavan menettelyn kohteeksi missä tahansa oikeusjärjestelmässä;

 14.1.4 jos ette kykene maksamaan velkojanne niiden erääntyessä;

 14.2 Sopimuksen päättyessä meillä on oikeus, muista oikeuksistamme ja oikeuskeinoistamme riippumatta: 14.2.1 mennä teidän omistuksessanne, hallussanne tai valvonnassanne oleviin tiloihin tai tiloihin, joihin teillä on pääsy, hakemaan pois meidän omistuksessamme olevat Tuotteet;

 14.2.2 saada teiltä maksu kaikista siihen mennessä erääntyneistä saatavistamme kaikista mahdollisista Tuotteista ja/tai Palveluista, jotka olemme teille toimittaneet, ja

 14.2.3 saada välittömästi laskua vastaan maksu saamatta jääneestä voitosta sekä toteutuneista työ-, palvelu- ja materiaalikuluista osittain valmistuneista Tuotteista ja/tai Palveluista, joista hyvitämme niiden mahdollisen arvon meille tai niiden myynnistä saamamme nettotuoton, sekä saada välittömästi laskua vastaan erääntyneen Sopimushinnan valmistuneista Tuotteista ja/tai Palveluista, oli ne toimitettu tai ei, josta vähennämme niistä saatavan myyntituoton tai niiden materiaalien arvon, kumpi vain on pienempi.

15. SALASSAPITO

 15.1 Teidän tulee kohdella kaikkia meidän teille toimittamiamme tuotteisiin ja liiketoimintaan liittyviä tietoja, piirustuksia, malleja ja spesifikaatioita luottamuksellisina ettekä te saa paljastaa niitä kolmannelle osapuolelle ilman etukäteen antamaamme kirjallista suostumustamme tai käyttää niitä mihinkään muuhun kuin siihen tarkoitukseen, mihin me olemme teidät oikeuttaneet.

16. YLEISTÄ

 16.1 Jos tuomioistuin tai muu toimivaltainen viranomainen katsoo jonkin näistä ehdoista pätemättömäksi tai täytäntöönpano-kelvottomaksi, tällainen pätemättömyys tai täytäntöönpano-kelvottomuus ei vaikuta muihin Ehtoihin, jotka jäävät täysimääräisesti ja tehoisina voimaan. Jos jokin näistä Ehdoista todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mutta se lakkaisi olemasta pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton jos jokin sen kohdista poistettaisiin, kyseistä ehtoa sovelletaan edelleen niine muutoksineen, jotka ovat tarpeen sen saattamiseksi voimaan ja täytäntöönpanokelpoiseksi.

 16.2 Teillä ei ole oikeutta luovuttaa edelleen tai jakaa joko kokonaan tai osittain tämän Sopimuksen etuja tai teille Sopimuksen perusteella kuuluvia etuja tai oikeuksia ilman meiltä etukäteen hankittua kirjallista suostumusta (jota suostumusta ei saa kohtuuttomasti pidättää eikä viivästyttää).

16.3 Henkilöllä, joka ei ole Sopimuksen osapuoli, ei ole minkäänlaista lakiin tai muuhun säännökseen perustuvaa oikeutta vedota mihinkään sellaisen Sopimuksen ehtoon, jonka osapuoli hän ei ole. Tämä Ehto ei vaikuta kenenkään henkilön mihinkään oikeuteen tai oikeuskeinoon, joka on olemassa tai käytettävissä muutoin kuin lainsäädäntöön perustuen.

16.4 Oikeuksiamme ei rajoita, poista tai muuta mikään meiltä, työntekijöiltämme tai edustajiltamme peräisin oleva lisäaika, pidättyminen tai myönnytys, joka on tullut teidän, työntekijöidenne tai edustajienne hyväksi.

 16.5 Nämä Ehdot ja niiden muutokset, jotka Ab Tomas Kjellman:in toimivaltainen edustaja kirjallisesti on hyväksynyt, muodostavat osapuolten välisen sopimuksen kokonaisuudessaan.

 16.6 Jokaiseen Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia ja jokainen osapuoli myöntää minkä tahansa Sopimuksesta johtuvan vaatimuksen tai muun riidan osalta Suomen tuomioistuinten jaetun toimivallan.

17 TIETOSUOJA

 17.1 Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ab Tomas Kjellman asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Ab Tomas Kjellman:lla on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa Ab Tomas Kjellman, Teollisuuskatu 2, 68800 Kållby. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Ab Tomas Kjellman:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Ab Tomas Kjellman, Teollisuuskatu 2, 68800 Kolppi. Täydellinen rekisteriseloste löytyy osoitteesta maatalouskone.com

 18. TUOTE-ESITTEET JA KUVAT

 18.1 Ab Tomas Kjellman verkkokaupassa ja muualla olevat tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot, esitteet jne. saattavat poiketa oikeasta tuotteesta. Kaikki esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat Ab Tomas Kjellmannin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

Tietoa

Ab Tomas Kjellman
Teollisuuskatu 2A
68800 Kolppi, Finland
Y-tunnus: 0706216-7
Konemyynti: 0424720600
Varaosat: 0424720300
Sähköposti info@kjellman.fi

Tervetuloa verkkokauppaamme!
logo